De tevredenheid en ervaringen van de cliënten wordt getoetst via het programma 'Vanzelfsprekend'. Dit is een resultaatmeetsysteem voor de zorglandbouw. Bij aanmelding van een cliënt op de boerderij worden de gegevens van de cliënt in dit systeem ingevoerd en krijgen zij per e-mail (of per post) een uitnodiging als er een kennismakingslijst klaar staat. In deze lijst wordt de cliënt gevraagd naar de motieven/doelen om naar de zorgboerderij te gaan. Vervolgens wordt jaarlijks voor het evaluatiegesprek een vragenlijst aangeboden waarin teruggekeken wordt op de afgelopen periode en de behaaldeLogo vanzelfsprekend 330x342 resultaten. Daarnaast wordt ook gevraagd naar de ervaringen met de zorgboer/begeleiders, de zorgboerderij en de ondersteuning. Dit wordt beoordeeld in de vorm van rapportcijfers. 
Bij vertrek van een cliënt op de boerderij wordt een vertreklijst aangeboden. Tevens wordt gemeten hoe cliënten de kernwaarden van het kwaliteitskader Landbouw en zorg ervaren op de zorgboerderij.


De resultaten uit de rapportage 2023
Ieder jaar ontvangt de stichting in november een rapportage. Dit is een automatisch gegenereerde rapportage op basis van ingevulde lijsten door deelnemers (en/of naastbetrokkenen) van de zorgboerderijen. Graag delen wij de uitkomsten hier: Er zijn in de periode van 1 nov. 2022 tot 31 oktober 2023 in totaal 582 vragenlijsten ingevuld, ZBZH had in die periode bijna 700 cliënten in zorg. In de rapportage staan de motieven, maar ook de cijfers die zowel de cliënten als de naastbetrokkenen aan onze zorgboerderijen hebben gegeven. 

Waardering in rapportcijfers vanuit de rapportage van 2023

  • Tevredenheid over de activiteiten: 8,4
  • De begeleiders geef ik rapportcijfer 8,9
  • Het nuttig zijn op de boerderij: 8,8 
  • Tevredenheid over onderling contact met andere deelnemers op de boerderij: 7,8

Daarnaast kan cliënt reageren op onderwerpen die het effect van de zorgboerderij meten. De cliënt geeft dan niet zozeer een rapportcijfer maar geeft n.a.v. stelling aan in hoeverre dit voor hem speelt.

Waarom is de meting van de tevredenheid voor de zorgboer van belang?
De zorgboerderijen vinden het belangrijk om te weten of al hun cliënten tevreden zijn en wat verbeterd kan worden. Met behulp van deze informatie kan de zorgboer de best passende zorg blijven leveren en door ontwikkelen. Als de cliënt hiervoor toestemming geeft wordt de vragenlijst besproken tijdens de evaluatiegesprekken. Daarbij kan met deze lijsten aangetoond worden bij de gemeenten en andere organisaties hoe tevreden de cliënten zijn over hun bedrijf. Jaarlijks ontvangt de zorgboer ook een rapportage van de eigen boerderij. De resultaten hiervan worden door de zorgboerderij geanalyseerd; wat gaat goed en wat kan beter, dit wordt meegenomen in het jaarverslag (voor het kwaliteitscertificaat Kwaliteit Laat Je Zien) van de boerderij en indien nodig wordt een verbeterplan opgesteld.