Kwaliteit is een speerpunt van de Stichting Zorgboeren Zuid-Holland en haar aangesloten zorgboerderijen. In een tijd waarin elke willekeurige agrarische ondernemer zichzelf zorgboer kon noemen, hebben wij er met onze zorgboeren voor gekozen om onderscheidend te zijn op kwaliteit, professionaliteit en deskundigheid. Onderstaand leest u op welke wijze wij het leveren van kwaliteit willen borgen. 

Landelijke kwaliteitswaarborg zorgboeren

We zijn aangesloten bij ‘Landelijke kwaliteitswaarborg zorgboeren’. Dit houdt in dat al onze aangesloten zorgboeren werken met het landelijke kwaliteitssysteem voor zorgboeren. Iedere zorgboer is verplicht om binnen het jaar na starten een goedgekeurd kwaliteitssysteem ingeleverd te hebben.

Criteria waar zorgboeren aan moeten voldoen

Wij stellen verschillende eisen aan onze zorgboeren, onder andere dat zij:

  • gemotiveerd zijn en affiniteit met de doelgroep(en) hebben
  • werken volgens het landelijke kwaliteitssysteem voor zorgboeren
  • een risico-inventarisatie ondergaan
  • in het bezit zijn van een BHV-diploma
  • een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen
  • bereid zijn scholing te volgen

WTZI-toelating

De stichting heeft een WTZI-toelating. We voldoen daardoor aan de normale standaards- en kwaliteitseisen die aan een zorginstelling worden gesteld die zorg willen leveren vanuit de WLZ.

Inzet HBO-professionals voor elke cliënt (SKJ-geregistreerd)

Door de inzet van HBO-professionals bij de plaatsing, intakes en evaluaties, borgen wij de kwaliteit van de plannen, de doelen en de trajectontwikkeling. Ook dient de HBO-professional als achterwacht voor de zorgboer als er zorginhoudelijke vragen of belemmeringen ontstaan.

ISO gecertificeerd

Stichting Zorgboeren Zuid-Holland is sinds mei 2017 ISO gecertificeerd. Dit houdt in dat ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de normen zoals vastgelegd in ISO 9001:2015.

Gebruik resultaatmeetsysteem Vanzelfsprekend

De tevredenheid van de cliënten wordt getoetst door het programma Vanzelfsprekend. Bij aanmelding op de boerderij worden de gegevens van de cliënt in dit systeem ingevoerd en krijgen zij per e-mail een uitnodiging als er een evaluatielijst klaar staat.

De zorgboerderijen vinden het belangrijk om te weten of al hun cliënten tevreden zijn, want met behulp van deze informatie kan de zorgboer de best passende zorg blijven leveren. En met behulp van de evaluatielijsten kunnen de zorgboeren bij de gemeenten en andere organisaties aantonen hoe tevreden de cliënten zijn over hun bedrijf. Ook voor de gemeente zelf zijn deze resultaten van groot belang i.v.m. de toekenning van contracten aan de zorginstelling. 

Privacy

Wij vinden het respecteren van ieders privacy erg belangrijk. Hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens hebben we beschreven in ons privacybeleid. Hierin beschrijven we welke persoonsgegevens wij van u verwerken en waarom. Maar ook hoe wij uw gegevens verwerken en wie hier toegang toe heeft. Wij hebben een verkort privacyreglement voor onze cliënten opgesteld en er is een privacybeleid voor onze sollicitanten inzichtelijk.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u zich richten tot Monique Bouter, zij is de Functionaris Gegevensbescherming van stichting Zorgboeren Zuid-Holland en bereikbaar via: m.bouter@zbzh.nl