Kwaliteit is een speerpunt van de Stichting Zorgboeren Zuid-Holland en haar aangesloten zorgboerderijen. In een tijd waarin elke willekeurige agrarische ondernemer zichzelf zorgboer zou kunnen noemen, hebben wij er met onze zorgboeren voor gekozen om kwaliteit ook daadwerkelijk handen en voeten te geven. Dit door middel van professionaliteit, deskundigheid en samenwerking. Resulterend in een kwaliteitskeurmerk voor elke individuele zorgboerderij. Onderstaand leest u op welke wijze wij constant werken aan kwaliteit op de zorgboerderij. Via deze link leest u hoe dit eind 2023 beoordeeld is door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 

Kwaliteitskader Landbouw en Zorg 

De zorglandbouw ontwikkelt zich snel: er komen steeds meer zorgboerderijen bij en bestaande zorgboerderijen worden groter. Tegelijkertijd wordt het steeds moeilijker om zorgboerderij te zijn of te worden: er zijn veel regels, veel kwaliteitseisen en lastige aanbestedingen. Welke visie hebben wij daar als zorglandbouw op? En hoe kijken wij naar de toekomst?

Branchevereniging Federatie Landbouw en Zorg heeft in 2022 een kwaliteitskader ontwikkeld waarin een serie afspraken staan over de manier waarop wij zorg willen everen en hoe we de kwaliteit daarvan borgen. Het kwaliteitskader voor de zorglandbouw geeft zorgboeren houvast om zorg te verlenen die past binnen de regels, zonder dat het te ingewikkeld wordt of te ver af komt te staan van het leven op de boerderij. Want juist dat gewone boerenleven wordt zo ontzettend door onze cliënten gewaardeerd, dit is waar de kracht van de zorglandbouw ligt. Binnen het kwaliteitskader wordt deze ‘kracht van de zorglandbouw’ beschreven aan de hand van negen kernwaarden, zoals ‘Ik word gezien en gehoord’ of ‘Ik kan kiezen uit nuttig werk’.
Als stichting en aangesloten zorgboerderijen omarmen we dit kader  van harte en dragen de genoemde kernwaarden dagelijks uit in het werk op de boerderij. 
Geïnteresseerd? Download dan hier het gehele kader.

Functiemix van mbo/hbo en wo-opgeleide professionals, waar nodig ook  SKJ-geregistreerd.

Vanuit de kracht van de zorgboerderij, de praktische en 'normaliserende' omgeving en niet meer of minder doen dan nodig, werken we vanuit Zorgboeren Zuid-Holland met een gevarieerde functiemix. Er is bij elke zorgboerderij een hbo- of wo opgeleide professional betrokken. Afhankelijk van doelgroep is dit een Zorgcoördinator (Zoco) of een Zorgcoördinator - jeugd en gezinsprofessional (Zoco JGP).

De Zoco is verantwoordelijk voor het zorginhoudelijke traject van een cliënt op de zorgboerderij en voert de regie. De Zoco voert een intake-gesprek als een cliënt wil starten op de zorgboerderij, stelt het zorgplan inclusief de zorgdoelen op en begeleidt de zorgboerderij bij de uitvoering van de zorg. Ook evalueert de Zoco de zorg en zorgt er voor dat zorg wordt afgestemd wordt met andere betrokken hulpverlening. 

In geval van jeugdhulp is er een zorgcoördinator- jeugd en gezinsprofessional, een Zoco JGP,  verantwoordelijk voor het zorginhoudelijke traject op de zorgboerderij. In lijn met de complexer wordende problematiek van de jeugdigen die aangemeld worden is er een groeiende noodzaak voor goed opgeleide Zoco JGP's bij het sturen op het zorgtraject. De Zoco-JGP voert het intake-gesprek na aanmelding door een verwijzer, collega-zorgaanbieder of ouders/verzorgers. Zij zorgen er voor dat dit multi-disciplinair is waar nodig. Zij stellen vervolgens het zorgplan op inclusief de zorgdoelen die gesteld zijn. Tijdens de zorg op de zorgboerderij begeleidt de Zoco JGP de zorgboerderij bij de uitvoering van de zorg. Zij doen dit door consultatie, observatie en het volgen van de rapportages. Daarnaast voeren zij regie bij incidentmeldingen of bij inzet van de meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. Op vaste momenten organiseert de Zoco JGP de (multidisciplinaire) evaluatiegesprekken en zorgt er ook dan weer voor dat alle betrokken hulpverlening (en onderwijs waar nodig) aanwezig is. Daarmee wordt de zorg afgestemd op de zorg thuis, de behandeling die gevolgd wordt en/of het onderwijs. De Zoco JGP heeft daarnaast ook de regie als er op basis van signalen of voortgang blijkt dat er mogelijk op- of afgeschaald moet worden. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking en afstemming met de betrokken zorgboerderijen. 

Keurmerk 'Kwaliteit laat je zien!'

Alle zorgboeren werken met het landelijke kwaliteitssysteem voor zorgboeren. Dit is een systeem dat de kwaliteit op een zorgboerderij zichtbaar en meetbaar maakt. Doordat de kwaliteitssystemen uit de reguliere zorg niet altijd goed bruikbaar zijn op een zorgboerderij, is dit speciale kwaliteitssysteem vanuit de Federatie Landbouw & Zorg ontwikkeld. De zorgboeren die werken volgens dit systeem zijn verplicht om binnen één jaar na start een goedgekeurd kwaliteitssysteem ingeleverd te hebben. Als de zorgboer positief wordt beoordeeld dan wordt het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien!’ verstrekt. Op de webpagina van de zorgboer vermelden wij of ze dit keurmerk hebben behaald en tot wanneer dit geldig is.

Wat kunt u verwachten bij de aangesloten zorgboerderijen? 

In samenspraak met de zorgboerderijen hebben wij afgesproken dat het belangrijk is dat elke zorgboerderij: 

  • bevoegde en bekwame begeleiders inzet. Dat betekent dat er op de zorgboerderij een functiemix is van Mbo of hbo geschoolde begeleider in zorg/welzijn/onderwijs en beroepskrachten met een agrarische (of andere) achtergrond. Dit om het 'normale leven' zo goed als mogelijk na te bootsen, waarbij zowel de praktische als de zorginhoudelijke kant van de begeleiding past bij de zorgvraag van de cliënt,
  • ervaring en affiniteit heeft met de doelgroep(en) als zij starten als zorgboerderij bij ZBZH
  • werken volgens het landelijke kwaliteitssysteem voor zorgboeren
  • een risico-inventarisatie uitvoert en deze ook evalueert
  • in het bezit is van begeleiders met een BHV-diploma
  • een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen van iedereen die in contact komt met de cliënten
  • bereid is om aanvullende scholing te volgen

WTZa-toelating

De stichting heeft een WTZa-toelating. We voldoen daardoor aan de normale standaards- en kwaliteitseisen die aan een zorginstelling worden gesteld die zorg willen leveren vanuit de Wet langdurige zorg en de Jeugdwet.

ISO gecertificeerd

Stichting Zorgboeren Zuid-Holland is sinds mei 2017 ISO gecertificeerd. Dit houdt in dat ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de normen zoals vastgelegd in ISO 9001:2015.

Meldcode (kinder-) mishandeling en huiselijk geweld

De stichting werkt met een protocol Meldcode (kinder-) mishandeling en huiselijk geweld. Dit protocol is door de LVAK (Landelijke Vakgroep Aandachts-functionarissen Kindermishandeling) getoetst en goedgekeurd. Dit houdt in dat wij aan de huidige wettelijke eisen voldoen en doorlopend aandacht hebben voor dit onderwerp o.a. door scholing aan de zorgboeren. De aandachts-functionaris voor de stichting is Thera de Jong. Wilt u meer lezen over het Keurmerk zie dan:http://keurmerkmeldcode.nl

Gebruik resultaatmeetsysteem Vanzelfsprekend

De tevredenheid van de cliënten wordt getoetst door het programma Vanzelfsprekend. Bij aanmelding op de boerderij worden de gegevens van de cliënt in dit systeem ingevoerd en krijgen zij per e-mail een uitnodiging als er een evaluatielijst klaar staat.

De zorgboerderijen vinden het belangrijk om te weten of al hun cliënten tevreden zijn, want met behulp van deze informatie kan de zorgboer de best passende zorg blijven leveren. En met behulp van de evaluatielijsten kunnen de zorgboeren bij de gemeenten en andere organisaties aantonen hoe tevreden de cliënten zijn over hun bedrijf. Ook voor de gemeente zelf zijn deze resultaten van groot belang i.v.m. de toekenning van contracten aan de zorginstelling. 

Privacy

Wij vinden het respecteren van ieders privacy erg belangrijk. Hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens hebben we beschreven in ons privacybeleid. Hierin beschrijven we welke persoonsgegevens wij van u verwerken en waarom. Maar ook hoe wij uw gegevens verwerken en wie hier toegang toe heeft. Wij hebben een verkort privacyreglement voor onze cliënten opgesteld en er is een privacybeleid voor onze sollicitanten inzichtelijk.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u zich richten tot Monique Bouter, zij is de Functionaris Gegevensbescherming van stichting Zorgboeren Zuid-Holland en bereikbaar via: m.bouter@zbzh.nl