De stichting is eind 2018 een samenwerking aangegaan met de scholen voor speciaal onderwijs SBO De Akker en SO De Rank uit Sliedrecht om ‘Buitengewoon Onderwijs’ te bieden op zorgboerderij Care for You in Bleskensgraaf. Het traject ‘Buitengewoon Onderwijs’ is van start gegaan als pilot en heeft als doel om uitval van leerlingen in het onderwijs te voorkomen en leerlingen die reeds zijn uitgevallen weer terug te laten keren naar het onderwijs. Inmiddels is de pilot afgerond en wordt "Buiten Gewoon onderwijs" niet alleen bij Care for You aangeboden maar ook bij Zorgboerderij de Nieuwe Beer in Dordrecht.

Aanleiding voor passend onderwijs
Bij de scholen voor speciaal onderwijs in Sliedrecht is geconstateerd dat een aantal leerlingen specifieke ondersteuningsbehoeften hebben om te leren en om tot leren te komen. Het huidige onderwijssysteem is hier momenteel onvoldoende voor toegerust en het ontbreken van passende omgeving kan zelfs leiden tot externaliserende gedragsproblematieken zowel op school als thuis. Met in sommige gevallen zelfs thuiszitten tot gevolg. Voor een andere groep leerlingen resulteert het ontbreken aan een passend activiteitenaanbod met de nodige ondersteuning in het zich onvoldoende kunnen ontwikkelen wat gevolgen kan hebben voor de toekomst.

Concept ‘Buitengewoon Onderwijs’
De leerlingen volgen het onderwijs gegeven door de docenten zoals ze gewend zijn, alleen dan op een andere locatie én met ondersteunende begeleiding. De locaties waar het onderwijs gegeven wordt, is op zorgboerderij Care for You in Bleskensgraaf en De Nieuwe Beer in Dordrecht. En de begeleiding wordt geboden door de zorgboer(in) en de medewerkers op de boerderij.

Binnen deze samenwerking tussen onderwijs en de zorgboerderij is onderwijs-zorg-begeleiding-dagbesteding met elkaar verweven, zodat er een integrale aanpak is voor de kinderen. Ontwikkelen, leren, onderwijzen en handelen is hierbij leidend en voorliggend. Deze combinatievorm vindt plaats op een locatie waarbij de knelpunten van het huidige onderwijssysteem en- gebouw er niet zijn.

Doelgroepen
Er zijn verschillende doelgroepen die in aanmerking komen voor de combinatievorm onderwijs-zorg. Maar het huidige traject ‘Buitengewoon Onderwijs’ is met name bestemd voor de doelgroep in de leeftijd van 6-12 jaar. Het zijn kinderen met uiteenlopende ondersteuningsbehoeften, onder andere in het autisme spectrum en/of gedragsproblematieken.

Meer informatie
Voor meer informatie over het traject ‘Buitengewoon Onderwijs’ kunt u contact opnemen met de scholen voor speciaal onderwijs SBO de Akker en SO de Rank uit Sliedrecht. Aanmeldingen voor deze specifieke vorm van onderwijs-zorg lopen namelijk via de school. U kunt hiervoor contact opnemen met directeur M.W. (Marco) Aarnoudse of teamleider SO Sliedrecht J.M. (Jannie) Vogel via telefoonnummer: 0184 – 410 220.